Privacyverklaring

Privacyverklaring
dd. 19 april 2018

U mag verwachten dat  DE  STEUNZOOLSPECIALIST zeer zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met uw persoonsgegevens. Dit doen wij in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De technische en organisatorische maatregelen voor bescherming van persoonsgegevens sluiten hierbij aan. Er zijn passende en commercieel redelijke beveiligingsmaatregelen getroffen om de verkregen persoonsgegevens te beschermen tegen dataverlies, ongeautoriseerde toegangen/of wijziging, misbruik, openbaarmaking en vernietiging, waarbij rekening is gehouden met de risico’s van de verwerking en de aard van de gegevens. 
Iedere medewerker is zich bewust van hun verantwoordelijkheid in de veilige omgang met persoonsgegevens en ondersteunt het privacy beleid van DE STEUNZOOLSPECIALIST naar beste weten en kunnen.
Contactgegevens
DE STEUNZOOLSPECIALIST
Euvelgunnerweg40 9723CV Groningen
Tel  050-5296233 /  0622340957
:.
info@steunzoolspecialist.nl

Doel verwerking persoonsgegevens
Voor het leveren van goede (preventieve) gezondheidszorg, is het noodzakelijk dat 
DE STEUNZOOLSPECIALIST hiervoor uw persoonsgegevens, inclusief gezondheidsgegevens, verwerkt. U geeft hiervoor uw toestemming bij de start van onze dienstverlening. Zonder deze toestemming kunnen wij u geen zorg verlenen. Daarnaast is het uw vrije keuze en bepaalt u zelf of wij uw gegevens en onze bevindingen mogen delen met uw huisarts en/of verwijzers. Ook bepaalt u zelf of u toestemming geeft voor het gebruiken van uw gegevens ter evaluatie van de zorg 
Voor kinderen jonger dan 16 jaar dient de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt toestemming te geven voor verwerking van persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van het leveren van zorg en het leveren van bijbehorende diensten en/of producten, voor het afhandelen van uw declaratie bij uw zorgverzekeraars en uw betaling, voor evaluatie, statistische analyses en kwaliteitsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen .


DE STEUNZOOLSPECIALIST neemt geen besluiten louter op basis van geautomatiseerde verwerkingen van uw persoonsgegevens, die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben.


Welke persoonsgegevens
Voor uw consult en/of behandeling bij DE STEUNZOOLSPECIALIST, is het noodzakelijk dat er persoonsgegevens van u worden geregistreerd. U moet hier zelf nadrukkelijk toestemming voor geven. We registreren van u verschillende persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats en contactgegevens, geboortedatum maar ook gevoelige persoonsgegevens over uw gezondheid, lichaamsmetingen

Delen van persoonsgegevens
Behalve uw zorgverlener heeft binnen de DE STEUNZOOLSPECIALIST een beperkt aantal andere personen toegang tot (een deel van) uw persoonsgegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn een administratieve kracht  en evt een stagiair . Al deze personen hebben een overeenkomst met een geheimhoudingsplicht.

DE STEUNZOOLSPECIALIST verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden .
Mogelijk ontvangt DE STEUNZOOLSPECIALIST  uw persoonsgegevens van een andere zorgverlener, bijvoorbeeld  in verband met een doorverwijzing, second opinion e.d.. We gaan ervan uit dat u hier bij de andere zorgverlener toestemming voor gegeven heeft, registreren deze persoonsgegevens, en nodigen u uit voor een afspraak. Mocht in contact met u blijken dat u geen toestemming heeft gegeven voor overdracht van uw persoonsgegevens en u geen zorg of diensten van DE STEUNZOOLSPECIALIST afneemt, zullen we de registratie van uw persoonsgegevens ongedaan maken. 

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met landen buiten de EU, noch aan internationale 

Bewaartermijn
DE STEUNZOOLSPECIALIST bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of zo lang als de wet bepaalt. 
Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst zijn wij als zorgverleners verplicht uw medisch dossier tot 15 jaar na beëindiging van de behandeling te bewaren. 
Wanneer het niet komt tot een behandelovereenkomst en het niet gaat om medische persoonsgegevens, , bewaart DE STEUNZOOLSPECIALIST uw gegevens niet langer dan twee jaar.

Privacyrechten
Als u een vraag heeft over inzage, correctie, actualiseren, aanpassen, verwijderen of overdragen van uw persoonsgegevens of u wilt uw toestemming intrekken, dan kunt u een email  (evt. emailformulier op de website) sturen naar info@steunzoolspecialist.nl . U kunt gevraagd worden u te legitimeren om te verifiëren dat de informatie aan de juiste persoon wordt verstrekt. DE STEUNZOOLSPECIALIST reageert binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail op uw aanvraag. 
Als u vragen heeft over uw privacy of het niet eens bent met de wijze waarop DE STEUNZOOLSPECIALIST uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een e-mail sturen ter attentie van mailadres Functionaris Gegevensbeheer of mailadres van de persoon voor privacygerelateerde vragen.
DE STEUNZOOLSPECIALIST brengt u op de hoogte als er onverhoopt iets mis is met uw persoonsgegevens.
De Nederlandse autoriteit die toezicht houdt op handhaving van de privacy wetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen 
DE STEUNZOOLSPECIALIST  behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacybeleid van DE STEUNZOOLSPECIALIST.

Powered by webXpress